Till Startsidan 


Paneldebatt om STC:s stadgeförslag 2/12

2009-12-03


Travtränarnas Riksförbund hade bjudit in till paneldebatten som handlade om det stadgeförslag som STC:s utredare Stefan Holmgren arbetat fram och som nu är ute på remiss.

Debatten kom också att handla en del om rent konkret om sportens ekonomi. Det var då, som ett försök att gjuta olja på debattvågorna om att de resurser som kommer ut till hästägarna från totospelet och förvaltningen av totoöverskottet är otillräckligt, som STC:s ordförande Patrik Sandin avslöjade att spelutvecklingen under 2009, då ATG:s omsättning ökat med 4,3 procent, medför att banorna tillförs runt 80 nya miljoner kronor under 2010.

- Det är ju inte helt klart ännu, men som det ser ut blir det 80 nya miljoner kronor att fördela till banorna nästa år som ett resultat av spelutvecklingen under 2009, sade Sandin.

Av de 80 miljonerna kronorna kommer ungefär hälften att falla ut som direkta ökningar av prispengarna. Det betyder i så fall att de samlade prispengarna ökar från ungefär 710 miljoner kronor i år till 750 miljoner nästa.

Vad gäller själva debatten om STC:s stadgeförslag så fokuserades kritiken mot detta på den i remissen föreslagna sammansättningen av STC:s högsta beslutande organ, fullmäktige.

Enligt förslaget ska 20 procent av fullmäktigerepresentanterna komma från de så kallade BAS-organisationerna - alltså hästägarnas, uppfödarnas ocn tränarnas intresseföreningar, och resten från travsällskapen (alltså travbanorna). I princip innebär det en fördubbling av den representation BAS-organisationerna har idag, men det döms ut som helt otillräckligt av de aktivas föreningar. De aktiva vill upp till 50 procents representation, och hästägarnas ordförande Göran Löfgren talade om att den pågående stagdeutredningen är en demokratiseringsproess av STC.

- Varför är ni så rädda att släppa in oss, låta oss vara med och ta ansvar?, var det flera debattörer som undrade, med adress STC-representanterna på podiet.

Därifrån löd ett återkommande svar att travsällskapen också består av aktiva i sporten, alltså hästägare, tränare och uppfödare. Det poängterades ocskå och att den kommande remissrundan (remissvaren ska vara inlämnade i mitten av januari) kommer att ge svar på hur man ute på landets travbanor vill ha det gällande den brännheta frågan om att ge de sportaktiva utökad representation när det gäller sammansättningen av STC, och därmed i tillsättningen av STC:s styrelse.

Tidsplanen är att förslaget till nya STC-stadgar ska upp för ett första beslut i ett extrainkallat fullmäktigemöte i mars, och sedan tas "slutgiltigt" i samband med ordinarie årsstämma i STC i maj. Den styrelse som väljs där, i maj, ska sedan bara sitta till september, när den nya "riktiga" styrelsen sammansatt enligt de nya stadgarna väljs.

Denna styrelse ska till skillnad från tidigare, då banorna haft en fast och strikt reglering av hur representationen ska se ut, väljas helt "fritt" - och efter kompetens.

Men den tidsplanen förutsätter förstås att stadgeförslaget blir så förankrat att det "överlever" beslutsprocessen över två stämmor. Om företrädarna för hästsportens intresseorganisationer - representantera för de som förfogar över de hästar som tävlar på landets banor - får som de vill behöver det på remiss utskickade stadgeförslaget en kraftig revidering vad avser åtminstone sammansättningen av STC:s högsta beslutande organ fullmäktige.

Det fanns också de i debatten på Solvalla som pläderade för att gå betydligt längre - "sätta en bomb i STC:s organisation och sedan bygga upp framtidens svenska travsport på ett helt nytt sätt", jämfört med hur denna är strukturerad i dag maktpositionsmässigt.

Team Walmann AB   |   Box 53, 645 06 Stallarholmen    |   Stall: 0152-424 80    |   Fax: 0152-424 90    |   E-post: roger.walmann@telia.comAnnonser